PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Procena rizika, osim što je po Zakonu o privatnom obezbeđenju sastavni i obavezan deo sistema tehničke zaštite, čini prvi i nezaobilazan korak u kvalitetnoj i ekonomičnoj izradi sistema fizičke, tehničke ili fizičko-tehničke zaštite.

U planiranju sistema tehničke zaštite ne postoji univerzalno rešenje, postoji mnogo specifičnih rizika i faktora na koje je potrebno obratiti pažnju. Procena rizika za zadatak ima da prepozna ove faktore na osnovu:

  • Vrste, namene, veličine i izgleda objekta, lokacije i okruženja, građevinskih i drugih osobina objekta,
  • Kritičnih tačaka sa aspekta mogućnosti nastupanja opasnosti,
  • Vrste i broja stalnih i povremenih korisnika,
  • Režima rada i načina korišćenja objekta,
  • Opreme, predmeta i dokumenata koji će se nalaziti ili se već nalaze u objektu, nivoa rizika od njihovog oštećenja, otuđenja ili uništenja,
  • Istorije vanrednih događaja.

 

Nakon detaljnog analiziranja navedenih faktora sačinjava se procena koja će sadržati sve potencijalne rizike i opasnosti konkretnog objekta i koja će činiti osnovu za određivanje niza mera u planiranju i projektovanju sistema tehničke zaštite.

Benefiti izrade procene rizika su brojni ali će pre svega omogućiti da se na osnovu definisanja konkretnih rizika smanje troškovi nabavke nepotrebne opreme sistema tehničke zaštite ili angažovanja više radnika nego što je realna potreba i u najvećoj mogućoj meri će umanjiti posledice štetnog događaja ili vanredne situacije.

Važno je napomenuti da izradu procene rizika mogu da vrše isključivo kompanije sa licencom Ministarstva unutrašnjih poslova. Obratite se našem timu stručnjaka za sva dodatna pitanja i informacije.

LICENCA ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

+381 24 670 888